DOKTORCLUB AWARDS 2021

Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

Argen Biyoteknoloji


Argen Biyoteknoloji

   ARGEN BİYOTEKNOLOJİ- YILIN BİYOTEKNOLOJİ ve GENOM TEKNOLOJİSİ ÖDÜLLERİ
   ARGEN Biyoteknoloji, Prof. Dr. Gülşah Çeçener tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Ulutek Teknopark kuluçka merkezinde kurulmuş olup, 09.05.2019 tarihinde çalışmalarına başlamış, 2019 yılı içerisinde KOSGEB İleri Teknoloji Girişimci Desteği’ni almaya hak kazanmıştır. Firmamız, sağlık alanında genetik testlerin yaygınlaştırılması, yeni genetik testlerin ve tekniklerin geliştirilmesi, tanı ve tedaviyi yönlendirecek biyobelirteçler belirleyerek bu biyobelirteçlere yönelik akıllı ilaç geliştirilmesi ve üretimine kadar birçok farklı konuda araştırmalar yürütmektedir.
   “Pediatrik Vakalarda Philadelphia Benzeri ALL Alt Grubunun Tanımlanması” başlıklı projemizden elde edilen buluş ile, Türk toplumunda Philadelphia kromozomu (Ph) negatif ve pozitif ALL hastalarının gen ifade profillerinin incelenmesi ve Ph negatif ALL’li hastalar arasından Ph benzeri grubun tanısal ayrımının yapılması amaçlanmıştır. Ph benzeri ALL, yüksek risk sınıflamasında yer alan ve kötü prognoz gösteren B hücreli akut lenfoblastik löseminin alt grubudur. Ph benzeri vakaları, gen ekspresyon profili olarak Ph pozitif ALL vakalarına benzemesine rağmen, Ph negatif ALL vakaları gibi Ph kromozomunun füzyon proteinine sahip değildir. Ph benzeri ALL’nin prevalansı yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken ve Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından tanımlanan risk gruplarına göre farklılık göstermektedir. Hastalık genetik olarak heterojendir ve etnik kökenleri farklı olan Ph benzeri ALL vakalarının genetik değişimleri de farklılık göstermektedir. Pediatrik pre B-ALL vakalarının yaklaşık %12’si Ph benzeri ALL’dir. Bu alt grup, B-ALL’nin standart risk sınıflamasında yer alan çocukların %10'unda ve NCI’a başvuran çocukların %15'inde görülmektedir ve neredeyse Ph pozitif ALL'den 3-4 kat daha yaygındır.
   Ph benzeri ALL’li hastaların tanısının konması oldukça güç olduğundan, son yıllarda yapılan çalışmalar çeşitli ayırt edici tanı yöntemlerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Günümüzde, farklı pediatrik çalışma grupları; hastaların etnik kökenine, test edilecek hasta sayısına, tanı laboratuvarlarındaki genom/transkriptom dizileme altyapısının kullanılabilirliğine ve klinik hedefe dayanarak Ph benzeri ALL'nin teşhisi ve karakterize edilmesi için farklı stratejiler geliştirmektedir. Gen ekspresyon analizi, Ph benzeri ALL’nin tanısında “altın standart” olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Ph benzeri tanısında kullanılabilecek en doğru ve geçerli yöntem olarak görülmektedir. Hastalık tanısında kullanılan gen ekspresyon panel platformlarının en önemli avantajları, aynı anda birçok gen ile ilgili bilgi alınması, hızlı sonuç elde edilmesi, deney sürecinin kısa olması, güvenilir olması ve sistemin optimizasyonu sonrasında diğer yöntemlere göre daha ucuz olmasıdır.
   Çalışmamız ile ilk kez Türk hastalarında Ph benzeri ALL vakalarının tanımlanmasında önemi potansiyel 96 gen belirlenmiş ve analiz edilmiştir. Buluşumuzda Ph benzeri alt grubun tanımlanmasının gen ifade profilleri ile sağlanabildiği ortaya konmuştur. Belirlenen bu genlerin seçimleri etnik kökenimiz dikkate alınarak ülkemizdeki hasta profiline göre gerçekleştirilerek analiz edilmiş olup, ilgili panele uygun değerlendirme algoritması da geliştirilmiştir. Proje kapsamında; Pediatrik ALL’ de Philadelphia kromozomu negatif olan hastaların gen ekspresyon profillerinin değerlendirilmesi ile Ph-benzeri hastaların tanısal ayrımının gerçekleştirilerek, Türk hastalarındaki Ph-benzeri ALL’li hastalara etkin tedavi verilmesine katkı sağlanabilmektedir. Sonuç olarak, ilaç toksisitesini minimuma indiren ve sağkalımı artıran yeni etkin terapötik tedavi stratejilerinin geliştirilmesi ve geliştirilecek etkin tedavilerin uygulanabilmesi ile pediatrik ALL’lilerin tedavisinde ciddi ivme oluşturularak Türk hastaların bu tedaviden faydalanması sağlanacaktır.
   Bu proje dahilinde elde edilen sonuçlar; Tıbbi Biyoloji ve Genetik ve Hematoloji Camialarının katılımıyla gerçekleştirilen iki ayrı kongrede konu ile ilgili en etkin gruplar (bilimsel potansiyeli yüksek akademisyenler) tarafından değerlendirilerek en iyi seçilmiştir. Bu doğrultuda Erişkin ve Pediatrik Hematoloji Derneklerinin her ikisinin de destek verdiği iki proje kabul edilerek elde edilen bulgular dahilinde oluşturulan prototipin validasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Ödüle konu edilen projenin teknoloji hazırlık seviyesi 5’tir. Geliştirilen ürünün teknoloji hazırlık seviyesi doğrulama aşamadınsa olup, Türk Patent’e yapılan prototip’in patent başvuru numarası 2020/1673’tür. Bu nedenle panel içeriğindeki gen adları sunulmamıştır.
   Ödüllerimiz:
   Sözel Bildiri- 2020  7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu Sözel Bildiri Birincilik Ödülü / Philadelphia Benzeri ALL Alt Grubunun Tanımlanması Poster Bildirisi- 2019 Uluslararası Katılımlı 16. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
   Poster Bildiri Birincilik Ödülü / Türk Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemi Vakalarında Philadelphia Benzeri Alt Grubun Tanımlanması
   
   Proje Desteklerimiz:
   BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BAP 2019/7 “Pediatrik Philadelphia Benzeri Akut Lenfoblastik Lösemilerin Biyolojisi”
   TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2021/3 “Türk Pediatrik Vakalarda Değerlendirilen Philadelphia Benzeri ALL Tanı Kiti Validasyon Projesi”
   TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2021-11 “Pediatrik Vakalarda Philadelphia Benzeri ALL Alt Grubunun Tanımlanması ve Erken Relaps’ın Öngörülmesi”